Blahodárné houby – detoxikace a omlazení těla 4.5/5 (6)

sklo s kapkami po vodě, a stěrač s obnoveným stromem

DETOXIKACE A OMLAZENÍ ORGANIZMU VÝZKUM UKAZUJE, ŽE REISHI POMÁHÁ V OČISTĚ

Detoxikace organizmu je zásadní v péči o zdraví, protože naše těla jsou neustále pod palbou škodlivin ze životního prostředí. Naší pokožkou pronikají plastifikátory, vzduch, který dýcháme, obsahuje dioxiny a jiné karcinogeny, v mateřském mléce byly nalezeny halogenované uhlovodíky a bio zelenina může obsahovat těžké kovy a jiné látky, které nám poškozují orgány.

Rozhodně jsme dnes vystaveni většímu množství toxinů než v minulosti a játra se někdy s touto náloží toxinů nedokáží vypořádat. Vědci spojují s chronickým vystavením toxinům mnoho nemocí, včetně Alzheimerovy choroby a cirhózy jater. Některé potraviny a doplňky stravy, jako blahodárné houby, naštěstí mohou posílit detoxikační systém těla.

Detoxikace – ochranné enzymy

Reaktivní formy kyslíku (RFK) poškozují DNA a makromolekuly včetně bílkovin a lipidů. RFK způsobují mutace v DNA, které mohou vést ke změně exprese genu a znehodnotit enzymové komplexy. Jsou velice škodlivé pro buněčné složky a mnozí se domnívají, že stárnutí je převážně důsledek oxidačního stresu. Na ochranu buněk proti RFK a jiným reaktivním molekulám tělo vytváří určité enzymy, které je neutralizují. Mezi zásadní antioxidační a detoxikační enzymy patří kataláza, glutathion-s-transferáza, superoxid dismutáza a glutathion peroxidáza.

Tyto enzymy nejen že přeměňují nabité RFK

na nereaktivní molekuly vody, ale také neutralizují a přeměňují toxické látky na rozpustné molekuly, které lze z těla vyloučit. Detoxikace funguje jako pyrotechnická jednotka, která deaktivuje bomby a přeměňuje nášlapné miny na suvenýry pro turisty. Pokud sníme malé množství zbytku pesticidů na jablku, tyto enzymy se je pokusí neutralizovat. Dlouhodobé přijímání toxinů nebo vystavení velké dávce může tyto enzymy spotřebovat, takže nebudou k dispozici, aby se bránily oxidačnímu útoku. Některé toxiny ve skutečnosti ovlivňují geny, které jsou nutné pro expresi těchto enzymů, což už předem omezuje jejich množství. RFK jsou obzvláště škodlivé, když nejsou přítomné enzymy, které by je neutralizovaly. Z tohoto důvodu je důležité udržovat vysokou hladinu ochranných enzymů.

Houby podporují produkci detoxikačních enzymů

Mnoho vědeckých studií odhalilo, že některé odrůdy hub mohou chránit játra a podporovat produkci důležitých detoxikačních a antioxidačních enzymů. Pro výzkumníky bylo těžké určit přesný mechanismus jejich působení především proto, že obsahují tolik bioaktivních molekul. Například jen v reishi je přes 400 známých bioaktivních molekul. Je tu i možnost synergistického působení, ale to může potvrdit jen další výzkum. Nicméně vědci provedli studie s výtažky různých hub a zaznamenali značné detoxikační účinky jak in vitro, tak in vivo. Ze 400 bioaktivních sloučenin v reishi jich několik bylo izolováno a bylo prokázáno, že podporují expresi genů nadřazených důležitým komplexům enzymů. Podle studie publikované v Journal of Food and Chemical Toxicology bioaktivní složka reishi nazvaná ganodermanondiol pozitivně ovlivňuje dráhu Nrf2, aby zvýšila hladinu ochranných enzymů. Na Nrf2 se pohlíží jako na hlavní signální dráhu, která zprostředkovává produkci detoxikačních a antioxidačních enzymů. [1]

Je to, jako když použijete sirku,

abyste v temné místnosti zapálili svíčku. Svíčka je Nrf2 a sirka je ganodermanondiol. Pokud svíčku zapálíte, můžete se pak v místnosti orientovat. Jiné studie byly provedeny s použitím výtažků z reishi, během nich však vědci neizolovali konkrétní bioaktivní molekuly. Potkani krmení reishi měli zvýšenou hladinu ochranných enzymů. Starší potkani, kteří dostávali doplňky s výtažkem reishi, dokonce měli podobně fungující enzymy jako mladí potkani. Proces stárnutí se běžně spojuje s úbytkem ochranných enzymů a zvýšeným oxidačním stresem, bylo však prokázáno, že konzumace reishi potlačuje projevy běžného procesu stárnutí. Některé druhy hub mohou podporovat schopnost těla zbavovat se toxinů a snižovat oxidační stres. Je potřeba další výzkum, abychom porozuměli vlivu každé bioaktivní složky a protože víme jen málo o potenciálních vedlejších účincích.

reishi-kmen
Detoxikace s pomocí duanwood reishi

KLÍČOVÉ POJMY:

Antioxidanty: Molekuly, které reagují s oxidačními činidly, jako jsou reaktivní formy kyslíku, aby zabránily reakci s jinými citlivějšími molekulami. Volné radikály mohou buňku nebo buněčné složky poškodit přesunem elektronů do cílových molekul. Antioxidanty poskytují půdu pro tento přesun elektronů. Dioxiny: Běžné toxické škodliviny, které vznikají při spalování odpadu, bělení papíru, tavení kovů a syntéze chemických látek, jako PCB. Enzym: Bílkoviny, které katalyzují reakce snížením množství energie potřebné k tomu, aby reakce proběhla. Pokud by měly být reakce, ke kterým v našich tělech dochází, zopakovány v laboratoři bez použití enzymů, mnoho z nich by vyžadovalo extrémně vysokou teplotu – energii. Enzymy jsou velmi efektivní, neprodukují odpad a udržují nás při životě. Glutathion peroxidáza: Druh enzymu, který mění peroxid vodíku na vodu a tukové radikály (lipidové hydroperoxidy) na rozpustné alkoholy. Glutathion-S-transferáza: Enzym se schopností přeměnit nabité toxiny na neutrální, rozpustné molekuly. Dokáže neutralizovat pesticidy, herbicidy a mnoho různých karcinogenů. Halogenované uhlovodíky: Třída rozšířených toxinů, které se používají jako zpomalovače hoření, chladicí médium, hnací plyny a rozpouštědla. Je o nich známo, že narušují ozonovou vrstvu a byly nalezeny v mateřském mléce. Halogenovaný uhlovodík se uvolňuje při vypouštění stlačeného vzduchu z nádoby vzhůru nohama.

DALŠÍ POJMY:

Těžké kovy: Pojem obvykle užívaný pro kovy, které jsou známé svými toxickými účinky. Mnoho iontů kovů se může nabít a stát se silnými oxidačními činidly. Reaktivní formy kyslíku: Reaktivní molekuly, které obsahují kyslík. Při buněčném metabolismu je běžně produkován peroxid vodíku a superoxidy. Tyto reaktivní formy kyslíku ochotně reagují s buněčnými složkami a mohou dokonce vést ke smrti buňky. Náš imunitní systém používá reaktivní formy kyslíku k zabíjení napadajících mikrobiálních buněk. Oxidační stres: Stav, ke kterému dochází, když je nedostatek antioxidačních enzymů, které by mírnily ničivé působení reaktivních forem kyslíku a jiných oxidačních činidel. Udržování vysoké hladiny antioxidačních enzymů může předcházet důsledkům oxidačního stresu, mezi které patří i buněčná smrt. Mnozí se domnívají, že stárnutí je jedním z důsledků oxidačního stresu. Nrf2: Hlavní dráha, která se zapojuje při expresi antioxidačních enzymů. Dráha Nrf2 přímo řídí produkci ochranných enzymů a je brána jako potenciální cíl pro medikaci vyvinutou ke zpomalení procesu stárnutí a předcházení určitých onemocnění. Předpokládá se, že houby tuto dráhu stimulují a pozitivně ovlivňují antioxidační obranný systém. Plastifikátory: Látky používané ke zvýšení flexibility a odolnosti plastů. Používají se také v některých druzích betonu a gumy. Estery kyseliny ftalové se běžně používají jako plastifikátory při výrobě PVC trubek. O ftalátech je známo, že jsou to endokrinní disruptory, které mohou způsobovat hormonální změny a vrozené vady. Superoxid dismutáza: Enzym, který přeměňuje superoxidy na kyslík a peroxid vodíku. Synergisticky působí s glutathion peroxidázou a společně mohou tyto enzymy účinně stabilizovat superoxidy tím, že je přemění na vodu.

VYBRANÉ VÝZKUMY A ÚRYVKY:

Li, B., Lee, D., Kang, Y., Yao, N., An, R., & Kim, Y. (2013). Ochranné účinky ganodermanondiolu izolovaného z houby reishi proti hepatotoxicitě vyvolané tert-butyl hydroperoxidem prostřednictvím antioxidačních enzymů zprostředkovaných Nrf2. Food Chemistry and Toxicology, 53, 317-324. „Ganodermanondiol, biologicky aktivní sloučenina, byla izolována z houby reishi (Ganoderma lucidum). Tato studie zkoumala ochranné účinky ganodermanondiolu proti hepatotoxicitě vyvolané tert-butyl hydroperoxidem (t-BHP). Ganodermanondiol chránil buňky HepG2 z lidských jater prostřednictvím exprese hem oxygenázy-1 závislé na dráze nukleárního faktoru E2 souvisejícího s faktorem 2 (Nrf2). Ganodermanondiol navíc úměrně dávce zvyšoval hladinu buněčného glutathionu a expresi genu glutamyl-cystein ligázy. Vystavení ganodermanondiolu navíc podporovalo fosforylaci adenosin-monofosfátem aktivované proteinkinázy (AMPK) a nadřazených aktivátorů kinázy, LKB1 a Ca2+-kalmodulin dependentní proteinkinázy II (CaMKII). Tato studie naznačuje, že ganodermanondiol má silné cytoprotektivní účinky na hepatotoxicitu v buňkách HepG2 z lidských jater vyvolanou t-BHP pravděpodobně prostřednictvím antioxidačních enzymů a AMPK zprostředkovaných Nrf2.“

„Předchozí fytochemické studie ukázaly

že houby reishi obsahují více než 400 bioaktivních sloučenin, včetně polysacharidů, triterpenoidů, nukleotidů, sterolů a steroidů, které jsou obvykle považovány za zdroj biologických účinků a terapeutických použití této houby.“ (Boh a kol., 2007 a Sanodiya a kol., 2009)

detoxikace-jater
Duanwood Reishi podporuje detoxikaci jater

„V této studii jsme ukázali, že ganodermanondiol značně zvyšoval hladiny Nrf2 a účinně podporoval přemístění Nrf2 do jádra buněk HepG2. To naznačuje, že k expresi HO-1 vyvolané ganodermanondiolem může v buňkách HepG2 docházet prostřednictvím signální dráhy Nrf2. V naší předchozí studii jsme také ukázali, že sauchinon zvyšuje buněčnou rezistenci buněk HepG2 vůči oxidativnímu poškození způsobenému t-butyl hydroperoxidem, pravděpodobně prostřednictvím exprese HO-1 závislé na dráze p38 MAPK -Nrf2/ARE.“ (Jeong a kol., 2010) Lin, W., & Lin, W. (2006). Prospěšné účinky druhu Ganoderma lucidum na fibrózu jater způsobenou tetrachlormethanem u potkanů. World Journal of Gastroenterology, 12(2), 265-270.

„Orální podání GLE u potkanů značně snižovalo jaterní fibrózu

způsobenou CCl4, pravděpodobně díky ochrannému účinku proti hepatocelulární nekróze díky své schopnosti vychytávat volné radikály.“ Lakshmi, B., Ajith, T., Jose, N., & Janardhanan, K. (2006). Antimutagenní působení metanolového výtažku druhu Ganoderma lucidum a jeho účinek na poškození jater způsobené benzo[a]pyrenem. Journal of Ethnopharmacology, 107(2), 297-303. „Výsledky ukázaly, že metanolový výtažek houby Ganoderma lucidum, má značné antimutagenní účinky. Byly hodnoceny také účinky b[a]p na jaterní enzymy, jako sérovou glutamát-oxalacetát transaminázu (GOT), glutamát-pyruvát transaminázu (GPT) a alkalickou fosfatázu (ALP). Výtažek předcházel zvýšené aktivitě SGOT, SGPT a ALP následující po vystavení b[a]p a zvedal hladinu redukovaného glutathionu (GSH) a aktivitu glutathion peroxidázy (GPx), glutathion-S-transferázy (GST), superoxid dismutázy (SOD) a katalázy (CAT). Výtažek také silně inhiboval peroxidaci lipidů způsobenou b[a]p. Výsledky odhalily, že výtažek houby Ganoderma lucidum obnovuje antioxidační obranu a předchází poškození jater následujícímu po vystavení b[a]p.“ Sharma, R., Yang, Y., Sharma, A., Awasthi, S., & Awasthi, Y. (2004). Antioxidační role glutathion S-transferáz: ochrana proti oxidační toxicitě a regulace stresem vyvolané apoptózy. Antioxidants and Redox Signalling, 6(2), 289-300.

„Je známo, že glutathion S-transferázy (GST)

mohou redukovat lipidové hydroperoxidy pomocí svého Se-independentního glutathion peroxidázového působení a že tyto enzymy mohou také detoxikovat konečné produkty peroxidace lipidů, jako 4-hydroxynonenal (4-HNE). V tomto článku jsou kriticky vyhodnoceny nedávné studie naznačující, že GST třídy alfa poskytují a působivou obranu proti oxidačnímu stresu, a je přezkoumána role těchto enzymů při regulaci signalizace spouštěné oxidačním stresem. Dostupné důkazy z dřívějších studií spolu s výsledky nedávných studií v našich laboratořích silně naznačují, že produkty peroxidace lipidů, obzvláště hydroperoxidy a 4-HNE, se zapojují do mechanismu stresem spouštěné signalizace a že ji lze modulovat pomocí GST třídy alfa prostřednictvím regulace vnitrobuněčných koncentrací 4-HNE.“ Hassan, Z., Elobeid, M., Virk, P., Omer, S., ElAmin, M., Daghestani, M., et al. (2012). Bisfenol A vyvolává hepatotoxicitu prostřednictvím oxidačního stresu u potkaního modelu. Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2012. Získáno 1. ledna 2013 z http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22888396

„Reaktivní formy kyslíku (RFK) jsou cytotoxická činidla

která vedou ke značnému oxidačnímu poškození. Bisfenol A (BPA) je škodlivina, které jsme vystaveni čím dál více, a má jak toxické, tak estrogenní účinky na buňky savců. Z důvodu malého množství informací o účincích BPA na játra tato studie zkoumá, zda BPA způsobuje hepatotoxicitu vyvoláním oxidačního stresu v játrech. Potkani byli rozděleni do pěti skupin: prvním čtyřem skupinám byl BPA podáván ústně v dávce 0,1, 1, 10, 50 (mg/kg/den) po dobu čtyř týdnů. Páté skupině byla podávána voda s médiem. Konečná tělesná hmotnost skupiny s 0,1 mg vykazovala značný pokles ve srovnání s kontrolní skupinou. U skupiny s 50 mg BPA byla zjištěna snížená úroveň aktivity glutathionu, superoxid dismutázy, glutathion peroxidázy, glutathion-S-transferázy, glutathion reduktázy a katalázy ve srovnání s kontrolními skupinami. Vysoká dávka BPA (50 mg/kg) významně zvyšovala biochemické úrovně ALT, ALP a celkového bilirubinu. Účinky BPA na aktivitu antioxidačních genů byla potvrzena PCR v reálném čase, kdy úroveň exprese těchto genů v jaterní tkáni byla značně snížena ve srovnání s kontrolními subjekty. Data z této studie ukazují, že BPA vytváří RFK a snižuje expresi antioxidačních genů, což způsobuje heptotoxicitu.“ Shi, Y., Sun, J., He, H., Guo, H., & Zhang, S. (2008). Hepatoprotektivní účinky peptidů druhu Ganoderma lucidum proti poškození jater způsobenému D-galaktosaminem u myší. Journal of Ethnopharmacology, 117(3), 415-419.

„Ganoderma lucidum (GL), tradiční čínská blahodárná houba

je široce užívaná k censored chronické hepatopatie různých etiologií. Bylo hodnoceno hepatoprotektivní působení peptidů z druhu Ganoderma lucidum (GLP) proti poškození jater způsobenému d-galaktosaminem (d-GalN) u myší. GLP byly denně podávány výživovou sondou po dobu dvou týdnů v dávkách 60, 120 a 180 mg/kg. Kontrolní skupiny dostávaly stejné množství fyziologického roztoku ve stejnou dobu. Potom byla myším z kontrolní skupiny d-GalN a ze skupin dostávajících GLP podán peritoneální injekcí d-GalN (750 mg/kg) rozptýlený v normálním fyziologickém roztoku. Poškození jater vyvolané d-GalN se projevilo značným zvýšením aktivity markerových enzymů (AST, ALT) v séru a hladiny MDA v játrech (P < 0,01) a značným poklesem aktivity SOD a hladiny GSH v játrech (P < 0,01). Podávání GLP myším předem tyto změněné parametry zvrátilo na normální hodnoty. Biochemické výsledky byly podpořeny histopatologickým vyšetřením jaterních segmentů. Nejlepší hepatoprotektivní účinky GLP byly pozorovány po terapii dávkou 180 mg/kg, což dokládají biochemické parametry a histopatologické charakteristiky jater, které byly podobné těm u normální kontrolní skupiny. Výsledky této studie odhalily, že Reishi by mohly poskytovat významnou ochranu zmírněním hepatocelulárního poškození způsobeného d-GalN.“ Mates, J. M., Segura, J. A., Alonso, F. J., & Marquez, J. (2010). Role dioxinů a těžkých kovů u neurologických onemocnění s mechanismy spouštěnými RFK. Free Radical Biology and Medicine, 49(9), 1328-1341.

„Enzymy II. fáze a vnitrobuněčná hladina GSH hrají přední

roli při poskytování takové ochrany. Exprese a indukce enzymů, které metabolizují xenobiotika, léky a karcinogeny tedy hraje důležitou roli při stanovování rizika censoredu člověka [8]. Například zvýšení RFK a RFD může být událostí, která povede ke zhoršení a omezení slinných antioxidačních systémů, a to vysvětluje oxidační poškození [17] DNA a bílkovin a možná i podporu tvorby censuredu dlaždicových buněk v ústech u pacientů [12]. Vyšší úroveň oxidačního stresu byla také pozorována v kolorektálním epitelu censored [18], při patogenezi censored prsu [19] a vážných kožních poruchu [20] a také u mnoha jiných druhů censored [21], [22] a [23].“ „Dioxiny nejsou vyráběny záměrně a nemají žádné známé využití. Jsou vedlejším produktem různých průmyslových procesů (např. bělení buničiny při výrobě papíru a výroba chemických látek a pesticidů) a spalování (např. pálení odpadu z domácnosti, lesní požáry and spalování odpadů). Nízké hladiny dioxinů se nacházejí po celém světě ve vzduchu, půdě, vodě a sedimentech a v potravinách, jako jsou mléčné výrobky, maso, ryby a korýši [26]. Škodlivina 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD) je prototypová sloučenina celé skupiny halogenovaných aromatických uhlovodíků zvaných škodliviny s dioxinovým efektem nacházející se v potravinách, lidských tkáních, mateřském mléce a vzorcích z životního prostředí [27].“

„Byl pozorován nárůst RFK

když byly normální jaterní buňky CRL-1439 vystaveny různým koncentracím Cd(II). Poklesla koncentrace metabolitů GSH, GSSG (oxidovaný GSH) a celkových thiolů. Stejně tak stoupl malondialdehyd kvůli peroxidaci lipidů [63]. Závěrem je, že kadmium ničí antioxidační systém, což snižuje aktivitu SOD, CAT a GPX a způsobuje nárůst úrovně peroxidace lipidů [64].“ „GSH inhibuje tvorbu volných radikálů měděnými ionty v přítomnosti H2O2. Tento ochranný účinek byl přisouzen jeho schopnosti stabilizovat měď v oxidačním stavu Cu(I), která předchází redoxnímu cyklu a tvorbě RFK [50]. Měď může být obzvláště důležitá při působení oxidačního poškození DNA. Ionty Cu2+ mohou prodělat interkalaci i komplexaci na purinové báze. Proto se ionty Cu+ a Cu2+ přítomné v buněčné DNA mohou účastnit oxidací způsobeného poškozování DNA. CU2+ jako volný iont nebo jako součást komplexů navíc vytváří 1O2 jako převládající reaktivní formu při reakci s H2O2[79].“ „Buněčný oxidační stres je způsoben tvorbou RFK na jedné straně a slabostí antioxidační obrany na straně druhé. To platí obzvláště pro buňky s aktivním metabolismem, jako jsou neurony. Tvorba radikálů je v mozku skutečně zvýšená kvůli vysoké míře metabolismu kyslíku neuronů [95] a [96].

Vyšší hladina oxidačně poškozené DNA se nachází

v mozku pacientů s Parkinsonovou chorobou a v míšní tkáni pacientů s amyotrofickou laterální sklerózou (ALS) [7].“ „Ačkoli důkazy podporují patogenní roli oxidačního stresu u neurodegenerativních onemocnění, příčiny a důsledky RFK, které podporují poškození vyvolané oxidací, ještě nebyly přímo ukázány [95].“ „U některých klíčových mitochondriálních enzymů byla prokázána nedostatečná aktivita v náchylných neuronech, což může vést ke zvýšené tvorbě RFK [95]. Indukce enzymů II. fáze může předcházet buněčné smrti astrocytů vystavených vysokým koncentracím peroxidů [6]. Mitochondriální H2O2, který má schopnost procházet biologickými membránami, není vysoce reaktivní molekulou; může však reagovat s kovy a vytvářet •OH a 1O2, které mohou velmi škodit neuronům [95].“ [1] Li, B., Lee, D., Kang, Y., Yao, N., An, R., & Kim, Y. (2013). Protective effect of ganodermanondiol isolated from the Lingzhi mushroom against tert-butyl hydroperoxide-induced hepatotoxicity through Nrf2-mediated antioxidant enzymes. Food Chemistry and Toxicology, 53, 317-324.

Ohodnoťte článek

Redakce webu Superionherbs.cz: zobrazit autory.

2 komentáře v “Blahodárné houby – detoxikace a omlazení těla

  1. Vlasta píše:

    Moc Vás zdravíma děkuji za Vaše zprávy.Určitě proto žeuž delší dobu užívám reishi a ganodermu,rychleji se mi zahojila zlomenina ramene a kotníku,kterou jsem utrpěla při autonehodě na přechodu.Už týden po operaci jsem mohla chodit a hýbat paží.Taky se mi srovnal vysoký tlak.Cítím se výborně,hladina cukru v krvi a cholesterol v normě.Učinek ganodermy a reishi je nesporný.Objednám si další produkty a můžu všem jen doporučit.Přeji Vám hezké sluneční dny Vlasta Kulichová 78 let.

  2. Jiřina Svozilová píše:

    Co k tomuto dodat ? Úžasné, vyčerpávající informace ! Dííííky ! I já už jsem se o blahodárném působení vašich houbiček přesvědčila ! Svozilová Jiřina

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *