Neurologické účinky korálovce ježatého (Hericium erinaceus) 4.77/5 (114)

grafická ilustrace hlavy se světélkujícím mozkem a nervovými buňkami okolo

ABSTRAKT

Hericium erinaceus, jedlá houba běžně známá jako korálovec ježatý, je odedávna využívaná v tradiční čínské medicíně. Obsahuje mnoho bioaktivních složek, mimo jiné polysacharidy β-glukany, terpenoidy hericenony a erinaciny, isoindolinony, steroly a mykonutrienty, které mají potenciální neuroprotektivní a neuroregenerační vlastnosti. H. erinaceus  je díky svému censoredmu působení a podpoře exprese genu nervového růstového faktoru a růstu neuritů (axonů nebo dendritů) velice slibný pro terapii Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby. Houba byla ve dvou klinických studiích dobře snášena, bylo hlášeno jen málo nežádoucích projevů.

 

Úvod

Starověké, tradiční i moderní kultury z celého světa znají výživové a blahodárné vlastnosti hub už po staletí. Už v roce 450 př. n. l. řecký lékař Hippokrates označoval houby za silně censored prostředky užitečné pro kauterizaci ran. Na východě je úcta k houbám zjevná z čínského popisu reishi (Ganoderma lucidum) jako „duchovní rostliny“, která má přinášet dlouhověkost a duchovní sílu.

Moderní medicína ohromný potenciál hub zaznamenává pomaleji. Přestože Fleming objevil penicilin v roce 19291 a ten se následně začal plošně uplatňovat ve 40. letech 20. století2, teprve v posledních několika desetiletích se medicína začala zajímat o jiné než antimikrobiální a cholesterol snižující účinky hub a hledat další potenciální využití.

Kliničtí lékaři mají v současnosti lepší přístup k výtažkům z podhoubí, které se používají pro své cytotoxické, antineoplastické, kardiovaskulární, censored a imunomodulační účinky.35 Funkční studie a chemické rozbory také potvrzují jejich potenciál působit jako analgetické, imunomodulační antioxidační a neuroprotektivní látky. U mnoha hub, například Sarcodon scabrosusGanoderma lucidumGrifola frondosaHericium erinaceus, byly zjištěny účinky spojené se zdravím nervů a mozku.6 Hericium erinaceus z čeledi korálovcovitých má kulinářské i lékařské využití. Bylo prokázáno, že jak podhoubí, tak plodnice houby H. erinaceus mají potenciál kladně působit na mozek a nervy.7 Předmětem této práce jsou právě tyto jedinečné neurologické účinky této houby.

Korálovec ježatý v přírodě
Hericium – Korálovec ježatý

TRADIČNÍ POUŽITÍ KORÁLOVCE (H. ERINACEUS)

Hericium erinaceus (korálovec ježatý, lošák ježatý) roste na starých nebo odumřelých listnatých stromech a v některých částech Asie se používá jako potravina i podpora při potížích. Plodnici se čínsky říká hóu tóu gū („houba opičí hlava“)8 a japonsky yamabushitake („houba horských mnichů“). V čínské i japonské medicíně se tato houba tradičně používala k posílení sleziny, výživě střev a také jako lék proti censoredm nemocem.9 Říká se, že korálovec vyživuje pět vnitřních orgánů (játra, plíce, slezinu, srdce a ledviny) a podporuje dobré zažívání, celkovou vitalitu a sílu. Doporučuje se také při žaludečních a dvanáctníkových vředech nebo i při chronické gastritidě (ve formě tablet).10 Působí také na centrální nervovou soustavu a využívá se při nespavosti, prázdnotě (slabosti) a hypodynamii, což jsou v tradiční čínské medicíně (TČM) typické příznaky nedostatku čchi.

CHEMIE

Bioaktivní metabolity H. erinaceus se dají zařadit mezi sloučeniny s vysokou molekulární hmotností, jako jsou polysacharidy, a sloučeniny s nízkou molekulární hmotností, jako jsou polyketidy a terpenoidy.10,11

POLYSACHARIDY

Polysacharidy se v houbách nacházejí především v buněčných stěnách a jsou ve velkém množství obsaženy jak v plodnicích, tak v uměle pěstovaném podhoubí. Plodnice Hericium erinaceus  (Hericium erinaceus fruiting bodies – HEFB) obsahují imunoaktivní polysacharidy β-glukany a také α-glukany a glukanoproteinové komplexy.12 V současnosti bylo z uměle pěstovaného, divoce rostoucího nebo fermentačního podhoubí a čerstvých/sušených plodnic H. erinaceus extrahováno více než 35 polysacharidů (H. erinaceus polysaccharides – HEP). Většinu z nich představují β-glukany. HEP tvoří xylóza (7,8 %), ribóza (2,7 %), glukóza (68,4 %), arabinóza (11,3 %), galaktóza (2,5 %) a manóza (5,2 %).4 Čtyři různé polysacharidy izolované z plodnice H. erinaceus působí protizhoubně: xylany, glukoxylany, heteroxyloglukany a galaktoxyloglukany.5 Chemická analýza ukázala, že celkový obsah HEP je vyšší v plodnicích než v podhoubí. Tabulka 1 obsahuje tyto polysacharidy spolu s jejich zdrojem a chemickým složením.

Tabulka 1

Tabulka se zdroji polysacharidů v blahodárných houbách

Studie polysacharidů obsažených v H. erinaceus odhalují mnoho účinků. Například extracelulární a intracelulární polysacharidy vykazují ochranné působení proti oxidační hepatotoxicitě u myší.11 Neuroprotektivní účinky HEP byly pozorovány u in vitro modelu buněk, které byly toxické kvůli tvorbě plaku z amyloidu β. V tomto modelu HEP snižovaly tvorbu volných radikálů z 80 % na 58 % v míře závislé na dávce a zvyšovaly účinnost vychytávání volných radikálů. HEP také podporovaly životaschopnost buněk a chránily buňky před apoptózou vyvolanou tvorbou plaku z amyloidu β.13 HEP snižovaly hladinu kyseliny mléčné v krvi, dusíku močoviny v séru, tkáňového glykogenu a malondialdehydu, což také podporuje pozitivní vliv HEP na oxidační stres.14

TERPENOIDY: SESTERPENY A DITERPENOIDY

Terpenoidy jsou skupina přirozeně se vyskytujících uhlovodíků, které se skládají z terpenů napojených na skupinu obsahující kyslík. Terpenoidy tvoří přes 60 % látek v přírodě.15,16

Mnoho diterpenů a sesterpenů se nachází v plodnici a fermentujícím podhoubí H. erinaceus.17 Farmaceuticky obzvláště zajímavé jsou dvě třídy terpenoidových sloučenin, které byly doposud nalezeny jen v houbách rodu Hericium: hericenony (C–H), skupina aromatických sloučenin izolovaných z plodnice; a erinaciny (A–I), skupina diterpenoidů cyathanového typu, které jsou obsaženy v podhoubí.18 Obě skupiny látek snadno procházejí hematoencefalickou bariérou a bylo zjištěno, že mají neurotrofické a v některých případech i neuroprotektivní účinky.19 Bylo prokázáno, že erinaciny (A–I) vyvolávají syntézu nervového růstového faktoru (NGF).20 Tabulka 2 uvádí obsažené terpenoidy, sesterpeny a diterpenoidy spolu s jejich zdrojem a chemickým složením.

Tabulka 2

tabulka se zdroji terpenoidů v blahodárných houbách

STEROLY

V plodnici H. erinaceus bylo nalezeno deset erinarolů označovaných jako erinarol A–J, pět esterů mastných kyselin sterolů typu ergostanu a deset sterolů typu ergostanu.21 Steroly, jako ergosterol, mají antioxidační účinky.21,22 Bylo zjištěno, že Hericium erinaceus je nejsilnější in vitro inhibitor jak oxidace nízkodenzitního proteinu (LDL), tak aktivity HMG Co-A reduktázy, což ukazuje na terapeutický potenciál při prevenci cévních onemocnění vyvolaných oxidačním stresem.23

NEUROLOGICKÉ ÚČINKY, NEUROPROTEKCE

Hericenony a erinaciny izolované z H. erinaceus vykazují neuroprotektivní účinky.24 Hericium erinaceus (HEM) a z něj izolovaný diterpenoidový derivát erinacin A snižoval infarkt o 22 % při 50 mg/kg a o 44 % při 300 mg/kg ve zvířecím modelu globální ischemické cévní příhody. Předpokládalo se, že tento účinek je částečně vyvolaný jeho schopností snižovat hladinu cytokinů.25

Bylo také zjištěno, že purifikovaný polysacharid z tekuté kultury HEM má neuroprotektivní účinky v in vitro modelu prostřednictvím výrazného zpoždění apoptózy, které bylo o 20 % – 50 % větší než u kontrolního vzorku. Stejná studie ukázala, že HEM je efektivnější při podpoře růstu nervových buněk nadledvin a prodlužování neuritů (axonů nebo dendritů) u potkanů než samotná kontrolní látka, NGF, nebo mozkový neurotrofní faktor (BDNF).26 V modelu buněk neuroblastomu NG108-15 vystavených oxidačnímu stresu H2O2 před terapií a během censored neměl vodný extrakt H. erinaceus (v kontrastu s purifikovaným polysacharidem) ochranné účinky.27 Ačkoli je náročné vyvozovat klinicky relevantní závěry ze studií in vitro, naznačuje tato skutečnost, že vodné výtažky by neměly neuroprotektivní účinky pokud by jeden konkrétní polysacharid nebyl velmi koncentrovaný.

NEUROTROFICKÉ PŮSOBENÍ A MYELINIZACE

Ethanolový výtažek HEFB navíc vedl k expresi genu NGF u buněk lidského astrocytomu s intenzitou závislou na dávce. Zlepšil se také růst neuritů. Stejní vyšetřovatelé také pozorovali, že u myší krmených 5 % sušených HEFB po dobu 7 dní došlo ke zvýšení exprese NGF mRNA v hippocampu.28 Jiná studie ukázala, že vodný extrakt HEFB zvyšoval vylučování mimobuněčného NGF a aktivitu růstu neuritů. Tito vědci také pozorovali synergickou interakci mezi vodným extraktem H. erinaceus a exogenním NGF pro stimulaci růstu neuritů buněk neuroblastomu-gliomu při fyziologicky relevantních koncentracích (1 μg/ml výtažku HEFB + 10 ng/ml NGF).21 Tvorba myelinové pochvy probíhala v přítomnosti extraktu H. erinaceus rychleji a byla dokončena do 26. dne, zatímco u kontrolní skupiny to byl den 31. V tomto modelu nebyly pozorovány žádné toxické účinky tohoto extraktu.30

KOGNITIVNÍ FUNKCE

V behaviorálním testu myší divokého typu vedlo orální podávání H. erinaceus ke statisticky významnému zlepšení prostorové, krátkodobé a zrakově-rozpoznávací paměti.31 Ve dvojitě zaslepené placebem kontrolované klinické zkoušce 50- až 80letých Japonců (n=30) s diagnostikovaným mírným kognitivním postižením bylo orální užívání tablet s 250 mg H. erinaceus  třikrát denně po dobu 16 týdnů spojeno se značným zlepšením na revidované Hasegawově stupnici demence (HDS-R) ve srovnání s kontrolní skupinou. Výsledky na HDS-R se však snížily do 4 týdnů po ukončení intervence.28

ALZHEIMEROVA CHOROBA

V myším modelu Alzheimerovy choroby orální podávání HEFB zvyšovalo expresi NGF mRNA v hippocampu a předcházelo poruchám prostorové, krátkodobé a zrakově-rozpoznávací paměti vyvolaným plakem amyloidu β, které bylo pozorováno u nesuplementovaných myší.28 V jiné studii využívající model Alzheimerovy choroby u myší, u kterých se amyloidový plak vytváří před 6 měsíci věku, vedlo 30denní orální podávání HEM k menšímu ukládání plaku v mikrogliích a astrocytech v mozkové kůře a hippocampu.32 U zvířecího modelu Alzheimerovy choroby vyvolané chloridem hlinitým HEM zvyšovalo koncentraci acetylcholinu a cholin transferázy v séru a hypotalamu v míře závislé na dávce.29Obrázek 1 vyobrazuje zřejmý mechanismus vzniku účinků, které by houba H. erinaceus mohla mít na Alzheimerovu chorobu.

Infografika s popisy účinků korálovce ježatého při terapii Alzheimerovy choroby
Jak Hericium zlepšuje jednotlivé parametry při Alzheimerově chorobě

PARKINSONOVA CHOROBA

Orální podávání nízkých dávek HEM (10,76 nebo 21,52 mg/den) používané ve zvířecím modelu Parkinsonovy choroby po 25 dnech vedlo k významnému zlepšení oxidativního stresu a dopaminergních lézí ve striatu a substantia nigra.33

PORANĚNÍ PERIFERNÍHO NERVU

Vodný výtažek HEFB, který byl zvířatům podáván v dávce 10 ml/kg po dobu 14 dní po drtivém poranění, zlepšoval regeneraci nervů a zvyšoval rychlost obnovy motorických funkcí. Zvířata léčená HEFB se podle výsledků analýzy stop chůze uzdravila o 4–7 dní dříve než zvířata z kontrolní skupiny. K normálnímu roztažení prstů, což je měřítko reinervace, došlo o 5–10 dní dřív u skupiny s vodným extraktem než u kontrolní skupiny. Na základě funkčního vyhodnocení a morfologického vyšetření regenerovaných nervů, ipsilaterálních dorzálních kořenových ganglií a cílových svalů extensor digitorum longus vědci došli k závěru, že vodný výtažek HEFB podporuje regeneraci periferních nervů spolu s významným obnovením funkce.33

KLINICKÉ ZKOUŠKY

Jak již bylo zmíněno v části Kognitivní funkce, dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie 50- až 80letých Japonců a Japonek (n=30) s diagnózou mírného kognitivního postižení ukázala značné zlepšení kognitivních funkcí měřené revidovanou Hasegawovou stupnicí demence (HDS-R) ve srovnání s kontrolní skupinou po orálním užívání 250mg tablet H. erinaceus  (96 % sušiny) třikrát denně po dobu 16 týdnů. Výsledky na HDS-R se však do 4 týdnů po ukončení censored snížily.28

V jiné klinické zkoušce podávání HEFB v dávce 2,0 g/denně po dobu 4 týdnů vedlo ke zmírnění některých příznaků úzkosti a deprese u žen v menopauze (n=30). U žen užívajících HEFB došlo ve srovnání s ženami užívajícími placebo ke statisticky významnému zlepšení Indexu neurčitých obtíží v kategorii bušení srdce a motivace. U kategorií dráždění, úzkostnosti a soustředění byl pozorován trend ve směru zlepšení při užívání HEFB ve srovnání s placebem.29Tabulka 3 shrnuje výsledky těchto dvou klinických zkoušek.

tabulka s výsledky klinických zkoušek zkoumání korálovce ježatého
Tabulka 3: Výsledky klinických zkoušek H. erinaceus.

KOGNICE A TVORBA NGF

Doporučená dávka sušených plodnic H. erinaceus pro zvýšení tvorby NGF je 3–5 g za den.34Podáváníhouby Hericium erinaceus v podobě 250mg tablet (96 % sušiny) třikrát denně po dobu 16 týdnů bylo u jedinců s mírným kognitivním postižením spojeno s významným zlepšením na stupnici hodnocení demence.28 Dávka užívaná ve studii žen v menopauze, která vedla ke zmírnění projevů deprese a úzkosti byla 2,0 g HEFB (v sušenkách) denně po dobu 4 týdnů.29

TOXIKOLOGIE

V modelu in vitro vodný extrakt HEFB ukázal pozoruhodnou absenci cytotoxicity.31 Toxikologické studie H. erinaceus u potkanů naznačují, že podhoubí obohacené erinacinem A v množství 5 mg/g je bezpečné při dávkách až do 5 g/kg tělesné hmotnosti/den. Ve dvou zde popisovaných klinických zkouškách nebyla zjištěna toxicita.28,29

HLÁŠENÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

V klinické zkoušce subjektů s mírným kognitivním postižením nebyly hlášeny žádné výskyty nežádoucích klinických ani biochemických projevů.28 Ve studii žen v menopauze jeden subjekt nahlásil epimenoreu (18 dní krvácení/měsíc). Není však jasné, zda bylo příčinou epimenorey užívání doplňku z houby H. erinaceus.29

Alergie a přecitlivělost na houby nejsou neobvyklé. Jedna zpráva popisuje 63letého muže, který prodělal akutní respirační selhání a lymfocytózu v plicích. Zpráva naznačuje, že užíval výtažek sušené houby H. erinaceus (bez jakéhokoli dalšího popisu) denně po dobu 4 měsíců v běžně dostupných dávkách a že tyto dvě skutečnosti pravděpodobně souvisí. V jiné případové zprávě se u 53letého muže vystavenému HEFB v rámci zaměstnání během 1 měsíce kontaktu vyvinula chronická dermatitida na rukou s bolestivými prasklinami. Dermatitida se u něj rozšířila na předloktí, obličej a dolní končetiny, poté zamezil kontaktu s HEFB a symptomy odezněly. Náplasťové testy byly negativní na standardní evropskou sadu a pozitivní na HEFB. Senzitizace byla potvrzena vysoce pozitivním testem opakované aplikace (ROAT) emulze HEFB ve vodě. Je zajímavé, že náplasťové a vpichové testy byly negativní na ostatní jedlé houby, což naznačuje, že se nejedná o zkříženou citlivost.

ZÁVĚR

Dle informací dostupných autorovi nebyla u H. erinaceus  zjištěna toxicita v experimentálních a zvířecích studiích, ani ve dvou zde popsaných klinických zkouškách. Nežádoucí projev (epimenorea) hlášený v jedné z klinických zkoušek nemohl být prokazatelně dán do souvislosti s terapií. Obsáhlé historické záznamy o tradičním využívání korálovce při chronických onemocněních spolu s výsledky dosavadních studií naznačují, že houba H. erinaceus je bezpečná a má významný potenciál pro zdraví.35 Bohatý obsah mykonutrientů v této houbě naznačuje, že klinicky nejvýhodnější bude užívání celé houby. Pro potvrzení těchto závěrů je potřeba provést další klinické studie.

Použité zdroje:

1.Hobbs C. Medicinal Mushrooms, 3rd edn. Santa Cruz: Botanica Press; 1995.
2.Zhou J, Xie G, Yan X. Encyclopedia of Molecular Structures, Pharmacological Activities, Natural Sources and Applications Traditional Chinese Medicines Vol.5: Isolated Compounds T –Z. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag; 2011.
3.Kwagishi H, Shimada A, Shirai R, et al. Erinacines A, B and C strong stimulators of nerve growth factor (NGF)-synthesis from the mycelia of Hericium erinaceum. Tetrahedron Lett. 1994; 35:1569–72.
4.Shen JW, Yu HY, Ruan Y, et al. Hericenones and erinacines: stimulators of nerve growth factor (NGF) biosynthesis in Hericium erinaceus. Mycol Int J Fungal Biol. 210; 1:92–8.
5.Mizuno T, Wasa T, Ito H, et al. Anticensored-active polysaccharides isolated from the fruiting body of Hericium erinaceum, an edible and medicinal mushroom called Yamabushitake or Houtou. Biosci Biotechnol Biochem. 1992; 56:347–8.
6.He X, Wang X, Fang J, et al. Structures, biological activities, and industrial applications of the polysaccharides from Hericium erinaceus (Lion’s Mane) mushroom: a review. Int J Biol Macromol. 2017; 97:228–37.
7.Cheng JH, Tsai CL, Lien YY, et al. High molecular weight of polysaccharides from Hericium erinaceus against amyloid beta-induced neurotoxicity. BMC Complement Altern Med. 2016; 16:170.
8.Cui F, Gao X, Zhang J, et al. Protective effects of extracellular and intracellular polysaccharides on hepatotoxicity by Hericium erinaceus SG-02. Curr Microbiol. 2016; 73(3):379–85.
9.Liu J, Du C, Wang Y, Yu Z. Anti-fatigue activities of polysaccharides extracted from Hericium erinaceus. Exp Ther Med. 2015; 9(2):483–7.
10.Thongbai B, Rapior S, Hyde KD, et al. Hericium erinaceus, an amazing medicinal mushroom. Mycol Progress. 2015; 14:91.
11.Wang K, Bao L, Qi Q, et al. Erinacerins C-L, isoindolin-1-ones with alpha-glucosidase inhibitory activity from cultures of the medicinal mushroom Hericium erinaceus. J Nat Prod. 2015; 78(1);146–54.
12.Moldavan MG, Gryganski AP, Kolotushkina OV, et al. Neurotropic and trophic action of lion’s mane mushroom Hericium erinaceus (Bull.: Fr.) Pers. (Aphyllophoromycetideae) extracts on nerve cells in vitro. Int J Med Mushrooms. 2007; 9:15–28.
13.Li JL, Lu L, Dai CC, et al. A comparative study on sterols of ethanol extract and water extract from Hericium erinaceus. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2001; 26:831−4.
14.Abdullah N, Ismail SM, Aminudin N, et al. Evaluation of selected culinary-medicinal mushrooms for antioxidant and ACE inhibitory activities. Evid Based Complement Alternat Med. 2012 (2012), Article ID 464238 , 12 pages. http://dx.doi.org/10.1155/2012/464238
15Gershenzon J, Dudareva N. The function of terpene natural products in the natural world. Nat Chem Biol. 2007; 3(7):408–14.
16.Chappell J. The genetics and molecular genetics of terpene and sterol origami. Curr Opin Plant Biol. 2002; 5(2):151–7.
17.Guillamón E, García-Lafuente A, Lozano M, et al. Edible mushrooms: role in the prevention of cardiovascular diseases. Fitoterapia. 2010; 81(7):715–23.
18.Rahman MA, Abdullah N, Aminudin N. Inhibitory effect on in vitro LDL oxidation and HMG Co-A reductase activity of the liquid-liquid partitioned fractions of Hericium erinaceus (Bull.) Persoon (lion’s mane mushroom). BioMed Res Int. 2014; 2014:828149. doi: doi: https://doi.org/10.1155/2014/828149.
19.Lee KF, Chen JH, Teng CC, et al. Protective effects of Hericium erinaceus mycelium and its isolated erinacine A against ischemia-injury-induced neuronal cell death via the inhibition of iNOS/p38 MAPK and nitrotyrosine. Int J Mol Sci. 2014; 15(9):15073–89.
20.Yaoita Y, Kakuda R, Machida K, et al. Ceramide constituents from five mushrooms. Chem Pharmaceut Bull. 2002; 50(5):551–3.
21.Mori K, Obara Y, Hirota M, et al. Nerve growth factor-inducing activity of Hericium erinaceus in 1321N1 human astrocytoma cells. Biol Pharm Bull. 2008; 31:1727–32.
22.Mori K, Obara Y, Moriya T, et al. Effects of Hericium erinaceus on amyloid beta(25–35) peptide-induced learning and memory deficits in mice. Biomed Res. 2011; 32(1):67–72.
23.Tzeng TT, Chen CC, Lee LY, et al. Erinacine A-enriched Hericium erinaceus mycelium ameliorates Alzheimer’s disease-related pathologies in APPswe/PS1dE9 transgenic mice. J Biomed Sci. 2016; 23:49.
24.Trovato A, Siracusa R, Di Paola R, et al. Redox modulation of cellular stress response and lipoxin A4 expression by Hericium erinaceus in rat brain: relevance to Alzheimer’s disease pathogenesis. Immun Ageing. 2016; 13:23.
25.Zhang J, An S, Hu W, et al. The neuroprotective properties of Hericium erinaceus in glutamate-damaged differentiated PC12 cells and an Alzheimer’s disease mouse model. Int J Mol Sci. 2016; 17(11); 1810.
26.Kuo HC, Lu CC, Shen CH, et al. Hericium erinaceus mycelium and its isolated erinacine A protection from MPTP-induced neurotoxicity through the ER stress, triggering an apoptosis cascade. J Translat Med. 2016; 14:78.
27.Wong KH, Naidu M, David RP, et al. Neuroregenerative potential of lion’s mane mushroom, Hericium erinaceus (Bull.: Fr.) Pers. (higher Basidiomycetes), in the treatment of peripheral nerve injury (review). Int J Med Mushrooms. 2012; 14(5):427–46.
28.Mori K, Inatomi S, Ouchi K, et al. Improving effects of the mushroom Yamabushitake (Hericium erinaceus) on mild cognitive impairment: a double-blind placebo-controlled clinical trial. Phytother Res. 2009; 23:367–72.
29.Nagano M, Shimizu K, Kondo R, et al. Reduction of depression and anxiety by 4 weeks Hericium erinaceus intake. Biomed Res. 2010; 31:231–7.
30.Operational guidance: Information needed to support clinical trials of herbal products. http://www.who.int/tdr/publications/documents/operational-guidance-eng.pdf
31.Lai PL, Naidu M, Sabaratnam V, et al. Neurotrophic properties of the Lion’s mane medicinal mushroom, Hericium erinaceus (Higher Basidiomycetes) from Malaysia. Int J Med Mushrooms. 2013; 15(6);539–54.
32.Chinese pharmacopoeia. Beijing: Chinese Medicine Science and Technology Publishing House; 2010.
33.Wong KH, Naidu M, David P, et al. Peripheral nerve regeneration following crush injury to rat peroneal nerve by aqueous extract of medicinal mushroom Hericium erinaceus (Bull.: Fr) Pers. (Aphyllophoromycetideae). Evid Based Complement Alternat Med. 2011; 2011:580752.
34.Tanaka A, Matsuda H. Expression of nerve growth factor in itchy skins of atopic NC/NgaTnd mice. J Vet Med Sci. 2005; 67:915–9.
35.Nakatsugawa M, Takahashi H, Takezawa C, et al. Hericium erinaceum (yamabushitake) extract-induced acute respiratory distress syndrome monitored by serum surfactant proteins. Intern Med. 2003; 42:1219–22.

Ohodnoťte článek

Redakce webu Superionherbs.cz: zobrazit autory.

12 komentářů v “Neurologické účinky korálovce ježatého (Hericium erinaceus)

 1. Martin Voráč píše:

  Dobrý den, je dobře, že článek je jak odborný a obsažný, tak je ale zároveň vždy shrnutí pro laiky. Tedy každý čtenář si najde dle své moudrosti, inteligence a touze po poznání. Jen to trochu déle trvá, než si dnes mnozí zvykli, že vše je instantní, SMSkové a prostě povrchní, tedy k ničemu, s v podstatě nulovou informační hodnotou. Za mne – děkuji a jen tak dál.

 2. Královec ježatý - poděkování píše:

  Moc děkuji. Mně právě vyhovuje odbornost článku. Přesto, že jsem pouze středoškolská zdravotnice. Jednoduchých článků je až moc. Zde vše možno dohledat. Díky, naprostá důvěra, kupuji.

 3. Ladislav Varmuža píše:

  Dobrý den, děkuji, je to výborný článek, sice je tam hodně odbornosti, ale i tak je to bezva. Škoda je, že EU nařidila, že se nesmí moc psát na co vše působí Vaše produkty. Musí se to hledat všude po internetu a odborných časopisech starších vydáních. Přeji Vám hezký den.

 4. Milan Kunčar píše:

  Je potřeba i odbornější popis. Neodborných, takových omáček kolem hub jsem četl hodně, ale mě a zejména osoby trpící nějakou nemocí popsanou výše zajímají studie, fakta, zda užívání daného produktu není jen vyhození peněz. Výborný článek…….

 5. Dr.Vladimír Gregor píše:

  Dobrý den, pročetl jsem se zájmem váš článek, jehož posláním je informovat veřejnost o principech působení, poukázat “nevtíravým” způsobem na pozitivní vlastnosti opět s analýzou mechanizmů působení a dosažení oněch pozitivních jevů a dopadů na nervový systém – jak centrální, tak periferní.Je však naprosto legitimní, že většina čtenářů je zahlcena – a tím nespokojena nesrozumitelností – přívalem odborných výrazů, včetně právě způsobu a mechanzmu
  působení na nervový aparát. Já jsem lékař, takže se orientuji v onom labyrintu cest a cestiček jakž-takž. Jinými slovy a stručně řečeno, článek je nejsrzumitelnější odborné lékařské veřejnost s aprobací neurologickou, takže byť i lékaři – ale s jinou specializací – se zajisté budou v některých částech článku ztrácet. Nic-méně nutno přiznat, že je chválihodné, že vůbec poskytnete důkladné informace o preparátu. Jen by bylo vhodné, aby další články byly koncipovány a podávány s přihlédnutím k tomu, že valná většina čtenářů nemají medicínské vzdělání a takový článek je pro ně prostě těžko srozumitelný.
  Já jsem příznivcem firmy Superionherbs ( objednávám pravidelně Cordyceps nebo Ganodermu)
  Snaha zástupců této firmy o co nejdůkladnější rozbor dosavadních poznatků o svých preparátech je kromě poznávání “jak to funguje” současně jakýmsi důkazem poctivého přístupu ke svým stávajícím či potenciálním klientům.
  Zdravím!
  MUDr. Vladimír Gregor, Strážnice.

 6. Evča píše:

  Děkuji za velice zajímavý článek, ale pro laiky je napsán opravdu velice odborně. Stačilo by pro nás laiky uvést méně obšírně a na které zdravotní potíže ho číňští léčitelé používají samozřejmě s doporučením lékaře pokud pacient používá farmaka. Ale i tak děkuji, vždy si Vaše články ráda přečtu.

 7. Soňa píše:

  Chtěla bych reagovat na odbornou úroveň článku a zastat se jeho “nesrozumitelnosti” pro širší čtenářskou obec. Zpochybňování alternativní medicíny a některé útoky i z řad představitelů klasické medicíny v zájmu farmaceutických firem si o takovu odpověď dávno říkají. Pacientská veřejnost by jedině uvítala v zájmu svého zdraví sblížení know – how klasické a alternativní medicíny. Nepochybně by se to odrazilo na zdraví občanů i nákladech v oboru zdravotní péče.

 8. Spalová jana píše:

  Také mě se vidí článek příliš odborný pro laika, kterým jsem. Upřednostním “werichov-štinu”, zrozumitelný jazyk pro lid. 1 balení mám už za sebou, po žloutence jsem byla dost oslabená a bolelo mě v jamkách pod klíční kostí i v ramenou. Zlepšilo se to. Objednám v další objednávce, pŕečetla jsem si v Tabulce, že je vhodný i pro Tinitus, a ten mne trápí.

 9. Lenka píše:

  Dobrý den,
  článek je pro ,,laika” moc odborný a dlouhý, chtělo by to srozumitelnější text pro obyčejné lidi, kteří nemají přehled o lékařských termínech. Jinak OK.

 10. Marcella píše:

  dobrý den, článek je poučný, ale podle mne hodně odborný. Lépe by mi vyhovovalo laické podání. Ale to je čistě můj dojem.Hezký den celému týmu.

 11. Věra Šerá píše:

  Vážení, mnohokráte děkuji za Váš produkt jemuž doma říkáme Ježura . jelikož je to zázrak , který pomáhá našemu synovi . Který trpí Sklerozou multiplex !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Díky, díky Vám všem i my rodiče produkt a nejen tento používáme. Mnoho zdraví a úspěchů přeje Věra Šerá s rodinou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *